ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 เส้นหน้า กศน. ตำบลท่าลาด

10 พ.ค. 65