ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยางไปสามแยกรอบหมู่บ้าน

10 พ.ค. 65