ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จากแยกสระจันทร์ไปบ้านหนองปรือแก้ว

10 พ.ค. 65