ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ต่อจาก คอนกรีตเดิมบ้านนายจรัส นามโคตร ไปวัด

10 พ.ค. 65