ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 จากบ้านนายสีดา เวษาไปฝายทำเล

05 เม.ย. 65