ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวคอนกรีตเดิมบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 จากบ้านนางกว้าง สีเขียวไปบ้านนายปฏิพล ลอมไธสง

22 มี.ค. 65