ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนางพรม แต้มพิมาย ไปบ้านนายจรัส มาศจักรี

21 มี.ค. 65