ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒

20 ส.ค. 64