ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการยกระดับถนนคอนกรีตบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ เส้นหน้าวัดบ้านท่าลาดโรงเรียนท่าลาด

29 มิ.ย. 64