ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านบง หมู่ที่ ๑๙ เส้นภายในบ้านบง

29 มิ.ย. 64