ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นต่อจาก คสล. เดิมเส้นไปศาลปู่ตา

29 มิ.ย. 64