ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ จากสี่แยกบ้านนายชูไปศาลปู่ตา

17 มิ.ย. 64