ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓ เส้นต่อจาก คสล. เดิมไปวัดหนองนกคู่

16 มิ.ย. 64