ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายอ่ำ มาดี ไปบ้านนายสด นาพาสาโก

10 มี.ค. 64