ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายบุญมี อาปะโม

04 มี.ค. 64