ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ ต่อจากคอนกรีตเดิม ไปบ้านนายสงกรานต์ ทาซ้าย

09 ธ.ค. 63