ประกาศ เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

28 ก.พ. 65