ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันของรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 ม.ค. 65