ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคันของรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

29 มิ.ย. 64