ประกาศ เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

06 ต.ค. 63

ประกาศ เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้
CamScanner-10-06-2563-13.01.16

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :