ประกาศ เรื่องกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 ต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านหนองหว้าสีชมพู

04 ม.ค. 66