ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก และรอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 ก.พ. 65