ประกาศ เปิดเผยราคา กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าจั่นหมู่ที่ 14 จากถนน คสล.เดิมไปห้วยเดื่อ

14 ม.ค. 63

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :