ประกาศ เปิดเผยราคา กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนรังน้อย หมู่ที่6 ต่อจาก คสล.เดิม 60 ปี เส้นทางลัดไปท่าลาด

13 ม.ค. 63

สามารถดาวน์โหลดลายละเอียดได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :