ประกาศ เปิดเผยราคา กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่16 เส้นจากบ้านสองคอนไปบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17

13 ม.ค. 63

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :