ประกาศ อบต.ท่าลาด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานครู ครึ่งปีหลัง

04 เม.ย. 62