นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดบรรจุดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

31 ส.ค. 65

                         วันที่  31  สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดย นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวไอยรักษ์  เผือกสีแก้ว  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งบรรจุดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา