ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนท่าลาด

25 ม.ค. 65

                    เมื่อวันที่  25  มกราคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดร่วมกับอำเภอชุมพวงได้ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนท่าลาด ตามแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจสอบค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งเข้าบำบัดรักษา