ตรวจรับการจัดซื้อรถยนต์กองช่าง

11 ก.พ. 64

                        เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตรวจรับการจัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์   นายมนูญ ณ นคร   นายณัฐจักร์  กิตตินาถไกรวัฒน์   นายวชิรวิทย์   ยอดทอง และนายประสิทธิ์  สุขสิทธิ์
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ