ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565

09 มิ.ย. 65

                             วันที่  9  มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข โดยแบ่งการประเมินฯ เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

                             1. ด้านการบริหารจัดการ

                             2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

                             3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

                             4. ด้านการบริการสาธารณะ

                             5. ด้านธรรมาภิบาล