ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง  หมู่ที่  4  บ้านโคกกุงน้อย

15 ก.พ. 65

                       วันที่  15  กุมภาพันธ์  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง  หมู่ที่  4  บ้านโคกกุงน้อย โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจเชื้อโควิด -19 (ATK) จำนวน 200 ชุด จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด