ซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นห้วยเดื่อ – บ้านเหล่าจั่น

05 ส.ค. 65

                    วันที่ 5  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นห้วยเดื่อ – บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14