ซ่อมแซมโครงการถนนดินบ้านโคกกุงน้อยไปคุ้มน้อย

28 ก.ค. 65

                      วันที่ 28  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินบ้านโคกกุงน้อยไปคุ้มน้อย