ซ่อมแซมโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 โดยการซื้อวัสดุคอนกรีตเททับถนน คสล. เดิม ถนนเส้นบ้านท่าลาด – บ้านนาสีนวล

27 ก.ค. 65

                      วันที่ 27  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 โดยการซื้อวัสดุคอนกรีตเททับถนน คสล. เดิม ถนนเส้นบ้านท่าลาด – บ้านนาสีนวล