ซ่อมแซมป้ายเตือนความปลอดภัยทางถนน ณ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

21 ก.ค. 65

                               วันที่  21  กรกฎาคม  2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปซ่อมแซมป้ายเตือนความปลอดภัยทางถนน ณ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3