ฉีดพ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

10 มิ.ย. 64

                    วันที่  10  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก