จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2565

08 ก.ย. 65

                          วันที่  8  กันยายน  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  กรณีเงินสด  โดยวันนี้ออกบริการ รวม  10  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 18 และ 19  จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ 2 สาย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยเคร่งครัด