จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 และเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

10 ส.ค. 65

                          วันที่  10  สิงหาคม  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ และเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีเงินสด  โดยวันนี้ออกบริการ รวม  8  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 และ 16   จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ 2 สาย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยเคร่งครัด