จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2565

10 มี.ค. 65

                         วันที่ 10 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีเงินสด โดยวันนี้ออกบริการ รวม 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2,4,7,8,10,12,13,14และ 16 จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ 2 สาย และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด