จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

10 ก.พ. 65

                     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 4 ,7 , และ 13 ตำบลท่าลาด ในการนี้ได้ร่วมมอบเบี้ยยังชีพด้วย