จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

09 ก.พ. 65

                    เมื่อวันที่   9  กุมภาพันธ์  2565    นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 3 ,11 , 15 และ 17 ตำบลท่าลาด ในการนี้ได้ร่วมมอบเบี้ยยังชีพด้วย