จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

10 มี.ค. 64

                          เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีเงินสด รวมจำนวน 1,396 คน โดยวันนี้ออกบริการ รวม 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 16  และ  19   จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ 2 สาย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยเคร่งครัด