จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

09 มี.ค. 64

                         เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีเงินสด รวมจำนวน  1,396  คน   โดยวันนี้ออกบริการ รวม 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17  และ  18  จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ 2 สาย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยเคร่งครัด