จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

10 ก.พ. 64

                      วันที่  10  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีเงินสด รวม  9  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17  และ  19   ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ 4 สาย และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยเคร่งครัด มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง สวมแมส 100%  และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังรับบริการ