จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

09 ก.พ. 64

                         วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีเงินสด รวม 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15  และ  18   ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ  4  สาย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยเคร่งครัด มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง สวมแมส 100%  และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังรับบริการ