จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

09 ธ.ค. 63

              องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  กรณีรับเงินสด  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๖๓

๒๕๖๓