จัดโครงการอบรมและประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา อบต.ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ 2561

29 พ.ค. 61

      ในวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยการนำของ นายประเสริฐ ขาวสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มีการจัดโครงการอบรมและประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา อบต.ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้ดำเนินการจัดอบรมและประชาคมกับทุกหมู่บ้านเป็นการเรียบร้อยแล้ว