จัดเตรียมสถานที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 เพื่อปลูกต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565 “กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฝากไว้ให้ลูกหลาน”

17 พ.ค. 65

                         วันที่  17 พฤษภาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  มอบหมายนายศุภเชษฐ์  สุรีรัมย์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดเตรียมสถานที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 เพื่อปลูกต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565 “กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฝากไว้ให้ลูกหลาน” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565