จัดทำแอลกอฮอล์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และทุกครัวเรือนในพื้นที่ อบต.ท่าลาด

09 มิ.ย. 64

                   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  จัดทำแอลกอฮอล์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และทุกครัวเรือนในพื้นที่อบต.ท่าลาด  รวม 5,000 ขวด  เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ในพื้นที่ตำบลท่าลาด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

                  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต. ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจจัดทำแอลกอฮอล์