จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

24 พ.ย. 65

จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายศุภมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วยส่วนราชการออกให้บริการประชาชน อาทิเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานขนส่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วม โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ มอบทุนการศึกษาและสิ่งของต่างๆ ให้แก่เด็กและประชาชน อาทิเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด ให้กับผู้สูงอายุ, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่มีผลการเรียนดี จำนวน 6 ทุน, สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ รับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง